Parakstīties jaunumiem pa e-pastu!
Piekrītu tam, ka mani personīgie dati tiks ievākti, apstrādāti un glābāti www.gestalt.lv mājaslapas sistēmā.

''Ja es pieņemu nāvi savā dzīvē, atzīstu to un sastopos ar to, es atbrīvošos no nāves bailēm un no dzīves nožēlas – un tikai tad es būšu brīvs kļūt par sevi.'' HeidegersGeštalta pieejas speciālistu sagatavošanas programma

Geštalta pieejas speciālistu sagatavošanas programma ir paredzēta speciālistiem ar augstāko, humanitāro izglītību (psiholoģija, pedagoģija, sociālā sfēra, personāla vadība, ārsti, juristi u.tml.), kuri ir sasnieguši 25 gadu vecumu.

Programma ir izstrādāta, ievērojot Eiropas geštalta terapijas asociācijas un Eiropas psihoterapijas asociācijas prasības, Geštalta pieejas speciālistu sagatavošanai. Programmai ir iepriekšminēto asociāciju akreditācija. Attiecīgi programmas beidzējiem ir iespēja saņemt 2 starptautiskus sertifikātus:
 • Eiropas geštalta terapijas asociācijas sertifikātu
 • Eiropas psihoterapijas asociācijas sertifikātu
Lai saņemtu Eiropas sertifikātus, dalībniekiem ir jāizpilda programmas nosacījumus: ir jāapmeklē dažādu moduļu nodarbības, kuras palīdzēs noformēt un attīstīt īpašības, kas ir nepieciešamas speciālistam, kas strādā geštalt-pieejā.

Modulis pārstāv vienu pasākumu kopumu, kas izveido un/vai attīsta īpašības, kas ir vērstas uz geštalt – pieejas pamatu apgūšanas procesu, padziļina to uztveršanu un saprašanu, kā arī speciālistu, kas praktizē šajā jomā, pavadījumu.

Programmas struktūra un saturs:RGI apmācību programma sevī ietver 3 līmeņus, un to apmācība ilgst vidēji ir 5 gadi: 1.līmenis – viens apmācību gads; 2.līmenis– divi apmācību gadi un 3.līmenis– divi apmācību gadi.
Iestāšanās ir iespējamā jebkurā no  trīs līmeņiem, tas ir atkarīgs no kandidāta profesionālās sagatavotības. Ja kandidātam nav pieredzes individuālā terapijā, tad apmācības ir jāsāk ar 1.līmeni. Savukārt, ja kandidātam šāda pieredze ir, tad pamācības ir iespējams sākt ar 2.līmeni vai pat ar 3.līmeni.

1.līmenis (psihoterapeitisks) – 1 gads

Šis līmenis sastāv no īsa ievada geštalt-pieejas teorētiskajos aspektos un personīgas izaugsmes nodarbību sērijas

Prasības 1.līmeņa studentiem:

 • Humanitāro, sociālo zinātņu diploms par augstāko izglītību vai diploms par medicīnisko izglītību (iespēja iestāties arī studentiem, kuri mācās noslēguma kursā)
 • Vecums – vecāki par 25 gadiem

Līmeņa uzdevumi:

 • Saņemt pieredzi darbā ar personīgām problēmām geštaltterapijā.
 • Apzināšanās attīstīšana (uzvedības iezīmes un psiholoģisko resursu apzināšanās).
 • Psiholoģiskās un sociālās atbildības līmeņa paaugstināšana.
 • Attīstīt māku patstāvīgi tikt galā ar personīgām problēmām.
 • Personības attīstība.

Dotie uzdevumi tiek realizēti apgūstot trīs galvenos moduļus: „Īss ievadkurss geštalta – pieejā”, „Personīgās izaugsmes grupa: geštalta – pieeja” un „Indivinduālās konsultācijas geštalta – pieejā”.

 

 

2.līmenis (didaktiskais) – 2 gadi

Šis programmas etaps ir teorētiskais kurss, padziļināta iepazīšanās ar teoriju un metodoloģiju geštalta- pieejā.

Prasības 2.līmeņa studentiem:

 • Humanitāro vai sociālo zinātņu diploms par augstāko izglītību vai diploms par medicīnisko izglītību (iespēja iestāties arī studentiem, kuri mācās noslēguma kursā)
 • Apgūta personīga geštaltterapija (saskaņā ar 1.līmeņa apmācību saturā minēto)
 • Rakstiska rekomendācija no 1.līmeņa grupu geštaltterapeita

Līmeņa uzdevumi:

 • Geštaltterapijas  bāzes jēdzienu un metožu apgūšana.
 • Ppsiholoģiskās konsultācijas prasmju attīstīšana.
 • Praktisko iemaņu veidošana  darbā ar geštalt – pieeju.

3.līmenis (supervizija) – 2 gadi

Šis programmas mērķis ir virzīts uz patstāvīgas prakses izveidi, kā arī uz darba iemaņu pilnveidošanu, strādājot ar dažādām supervizijas formām un geštalta – pieeju.

Prasības 3.līmeņa studentiem:

 • Humanitāro zinātņu diploms par augstāko izglītību vai diploms par medicīnisko izglītību
 • Sertifikāts par 2.līmeņa apmācību pabeigšanu geštaltterapijā
 • Pieredze konsultēšanas vai psihoterapijas darbā

Apstiprinājums par RGI ētikas kodeksa ievērošanu

Līmeņa uzdevumi:

 • Padziļināta,dažādu geštalta – pieejas jautājumu, apgūšana.
 • Individuālā stila attīstība profesionālajā darbībā.
 • Profesionālās pašprezentācijas iemaņu attīstīšana.
 • Praktisko iemaņu uzlabošana.
Lai realizētu šos uzdevumus, programmā paredzēta šāda moduļu sērija, kas vērsta uz praktisko iemaņu attīstību: „Geštalta – pieejas prakse”, „Geštalta – pieejas lietišķie aspekti”, „ Privātprakses pavadība”.
Noslēdzas trešais līmenis ar darbu uzrakstīšanu un prezentāciju, par individuālo praksi.. Pēc visu triju līmeņu pabeigšanas dalībnieks saņem dokumentu, uz kura pamata sadarbojoties RGI vadībai, viņš var saņemt norādītos augstāk divus sertifikātus.

 

Uz augšu