Parakstīties jaunumiem pa e-pastu!
Piekrītu tam, ka mani personīgie dati tiks ievākti, apstrādāti un glābāti www.gestalt.lv mājaslapas sistēmā.

''Mums katra diena ir jāuzskata par zudušu, ja tajā neesam vismaz reizi dejojuši. Un katra patiesība mums jāuzskata par aplamu, ja to nepavada vismaz vieni smiekli.'' Frīdrihs NīčeRGI ētikas kodekss

 1. PAMATPRINCIPI
  1. Šīs Ētikas kodekss regulē geštaltterapeita darbības ētiskās normas, kā arī geštaltterapeita un klienta attiecības.
  2. Geštaltterapeits rūpējas par savstarpējo attiecību kvalitāti ar klientu, vienmēr respektē klienta intereses un viņa individualitāti.
  3. Geštaltterapeits atbalsta klientu tā individuālajā attīstībā, kā arī sekmē viņa atbildību visās klienta izvēlēs un atbildīgu lēmumu pieņemšanā.
  4. Geštaltterapeitam būtu jāapzinās visu savstarpējo attiecību spēcīgo ietekmi uz geštaltterapijas efektivitāti.
  5. Geštaltterapeitam jāapzinās, ka geštaltterapija var atstāt iespaidu uz citām klienta attiecībām ārpus terapijas, kas var izraisītdažādas konfliktsituācijas. Geštaltterapeitam ir jāinformē klients par potenciālo risku.
  6. Geštaltterapeitam jāatpazīst duālo savstarpējo attiecību situācijas, kas pastāv ar darba devējiem, tuviem draugiem, radiem, partneriem, kuri varētu ietekmēt viņa profesionālo lēmumu.
  7. Geštaltterapeits nedrīkst netaisnīgi diskriminēt klientu pēc tā sociālās izcelsmes, sociāli ekonomiskā stāvokļa, vecuma, dzimuma, tautības, rases, reliģiskās vai idejiskās pārliecības.
  8. Geštaltterapeits ir pilnībā atbildīgs par savu profesionālo darbību un savu darbu organizē saskaņā ar RGI Ētikas kodeksu un valstī esošo likumdošanu.
 2. KONFIDENCIALITĀTE
  1. Geštaltterapeits garantē klientam pilnīgu personiska un sociāla rakstura informācijas konfidencionalitāti (izņemot gadījumus, kuri ir paredzēti 2.3. punktā ),  slēdzot psihoterapijas līgumu klients par to ir jāinformē.
  2. Informāciju zinātniskiem nolūkiem vai publikācijām geštaltterapeits sagatavo un pasniedz veidā, kas garantē klienta pilnīgu anonimitāti.
  3. Gadījumos, kad no klienta saņemtā informācija geštaltterapeita ieskatā liecina par personai vai sabiedrībai nenovēršami draudošām briesmām, geštaltterapeitam jākonsultējas ar RGI padomi un jānodod šī informācija kompetentām institūcijām (mediķiem, policijai), par ko klients tiek informēts uzsākot psihoterapeitiskās attiecības.
  4. Geštaltterapeitam nav tiesību izmantot geštaltterapijas laikā iegūto informāciju klienta šantāžai.
 3. PSIHOTERAPIJAS KONTRAKTS
  1. Pirms kontrakta sastādīšanas, ar klientu vai klienta kandidātu geštaltterapeitam ir  jāizskaidro galvenās geštaltterapijas iezīmes un iespējamie pozitīvie un negatīvie šīs psihoterapijas efekti. Ja klients vai klienta kandidāts piekrīt piedāvātajiem noteikumiem, var vienoties par mutisku vai rakstisku kontraktu. Ja geštaltterapeits uzskata, ka klientam šī metode nav piemērota vai pats klients atsakās no tās, ir jāpiedāvā cita psihoterapijas metode vai cita profesionāļa  palīdzība.
  2. Geštaltterapijas kontrakts nosaka geštaltterapijas robežas, konfidencialitātes pakāpi,  sesiju iespējamo skaitu un biežumu, saziņu  starp sesijām, geštaltterapijas pabeigšanas noteikumus, savstarpēju finansiālo atbildību, iespējamo medicīniskās palīdzības nepieciešamību, psihiatra konsultācijas iespējas, sūdzību iesniegšanas kārtību u.c.
 4. VISPĀRĒJIE ĒTISKIE PRINCIPI
  1. Geštaltterapeits ir pilnība atbildīgs par savu profesionālo rīcību, īpaši ņemot vērā klienta un geštaltterapeita mijiedarbības psihoterapeitisko raksturu, lielo uzticēšanos un daļēju savstarpējo atkarību.
  2. Geštaltterapeits nedrīkst ekspluatēt un ļaunprātīgi izmantot klienta uzticēšanos, apmierināt personīgās vajadzības (emocionālās, seksuālās, sociālās un ekonomiskās) , būt paviršs attiecībā uz saviem profesionālajiem pienākumiem attiecībā uz klientu.
  3. Geštaltterapeitam jāzina par iespējamajiem personīgajiem un profesionālajiem ierobežojumiem un  traucējumiem darbā, un ievērojot tos, jākonsultējas ar kolēģiem vai supervīzoru un  nepieciešamības gadījumā jānosūta klients pie cita psihoterapeita.
  4. Komentēt vai apspriest kolēģu darbu klientu klātbūtnē nav ētiski.
  5. Geštaltterapeits nedrīkst strādāt alkohola vai narkotisko vielu intoksikācijas stāvoklī vai arī, ja viņa somatiskās vai psihiskās veselības stāvoklis neļauj strādāt pilnvērtīgi.
  6. Klienta interesēs un cienot savus kolēģus, ir jārespektē psihoterapeitiskās attiecības, kuras  klientam ir ar citu psihoterapeitu.
  7. Geštaltterapeits atbildīgi turpina personīgo un profesionālo attīstību ar regulārām supervīzijām un individuālo terapiju, kā arī veicot pētījumus, apmeklējot profesionālās konferences, un seminārus, rakstot publikācijas.
  8. Jebkura minēto principu neievērošana ir drauds klienta garīgajai veselībai, profesionālās korporācijas imidžam un statusam, izmantoto geštaltterapijas metožu efektivitātei un tiek uzskatīta par rupju kļūdu psihoterapeitisko metožu pielietošanā.
 5. REKLĀMA
  1. Geštaltterapeitam, reklamējot savus piedāvātos pakalpojumus, jāraksturo tos atbilstoši savai profesionālajai sagatavotībai, kvalifikācijai un profesijai.
  2. Aizliegts reklāmā izmantot nepatiesu informāciju, minēt konkrētu cilvēku psihoterapeitisko pieredzi, izmantot rekomendācijas no klientiem , salīdzināt sevi ar kolēģiem un /vai citiem psihoterapijas novirzieniem.
 6. DROŠĪBA
  1. Geštaltterapeitam ir jārūpējas par drošu vidi un vietu geštaltterapijai.
  2. Geštaltterapeitam uzstājīgi tiek rekomendēts apdrošināt viņa profesionālo darbību.
 7. SŪDZĪBAS UN TO IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
  1. Sūdzības par RGI biedru darba praksi izskata RGI padome, kuru ievēl RGI kopsapulce.
  2. RGI biedrs, par kuru saņemta sūdzība, tiek informēts par sūdzības saturu, un tiek uzaicināts piedalīties padomes sēdē.
  3. Padome par lēmumu informē RGI kopsapulci.
  4. Katram RGI biedram ir tiesības lūgt citu RGI biedru (padomes pārstāvjus) kļūt par viņa padomnieku sūdzības izskatīšanas procesā. Padomniekam ir tiesības piedalīties visās sūdzības izskatīšanas reizēs.
  5. RGI padome obligāti jāinformē par RGI biedriem, kuriem ir bijusi kriminālā sodāmība vai klients ir izvirzījis civilo prasību subjekts ir bijis klients, obligāti jāinformē par šo faktu RGI padome.
  6. RGI biedram steidzīgi jāinformē RGI padomes priekšsēdētājs par apsūdzību un/vai iespējamo tiesas procesu, ja tas ir saistīts ar psihoterapijas praksi.
  7. RGI biedrs neiesniedz apsūdzību ar savtīgu mērķi un ir atbildīgs par sūdzības saturu.
  8. RGI veic savu biedru profesionālo aizstāvību, ja profesionālajā darbībā viņi sastopas ar uzbrukumiem un draudiem. Profesionālo noslēpumu glabāšana, geštaltterapeita cieņa un neatkarība, pildot šī  kodeksa nosacījumus, tiek īpaši sargāta.

 

Ētikas kodekss tiek apstiprināts vai mainīts RGI kopsapulcē, atbilstoši statūtiem.
Ētikas kodekss ir oficiāls dokuments, kas paredzēts visiem RGI biedriem – gan sertificētiem un diplomētiem geštaltterapeitiem, gan sertificētiem geštalta praktiķiem.


Rīgā, 2002.gada 20. jūnijā

Uz augšu